Επαγγελματικά θέματα του EFT

Σε ποιους επαγγελματίες είναι χρήσιμο το EFT;

Το EFT χρησιμοποιείται από πολλούς επαγγελματίες για την καλύτερη υποβοήθηση των πελατών τους, λόγω της ταχείας επίδρασης που έχει

 • στην αποφόρτιση αρνητικών συναισθημάτων,

 • στην ανακούφιση ή και πλήρη απαλλαγή από πόνους, σωματικές ενοχλήσεις, περιορισμούς κίνησης, καθώς και

 • στην άρση αυτοπεριοριστικών σκέψεων και πεποιθήσεων.

Ενδεικτικά, το EFT χρησιμοποιείται παγκοσμίως από:

 • Ψυχοθεραπευτές, για την ταχύτερη θεραπεία των πελατών τους και την αντιμετώπιση με πιο ανώδυνο τρόπο επώδυνων ή και έντονα τραυματικών μνημών. Επίσης, για την παροχή στους πελάτες δυνατότητας αυτο-βοήθειας σε κάποιο βαθμό, όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ψυχοθεραπευτή ή μεταξύ θεραπευτικών συνεδριών.

 • Άλλους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς), για την υποστήριξη ατόμων στην αντιμετώπιση έντονων συναισθηματικών φορτίων και δυσκολιών προσαρμογής.

 • Προπονητές, φυσιοθεραπευτές και ιατρούς αθλητών, για την αύξηση της απόδοσης ή απλώς την επαναφορά ενός αθλητή μετά από πτώση απόδοσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αποφόρτισης του στρες ή άλλων αρνητικών συναισθημάτων που προκαλεί το πρόβλημα του αθλητή, αλλά και της βελτίωσης του ίδιου του προβλήματος μέσω της αποφόρτισης των συναισθηματικών αιτίων του.

 • Προσωπικούς καθοδηγητές/συμβούλους (personal coaches) ή "προπονητές ζωής" (life coaches) για την άρση των εσωτερικών εμποδίων των πελατών προς επίτευξη των στόχων τους, αλλά και την αύξηση της απόδοσης στην εργασίας και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα.

 • Νηπιαγωγούς και δασκάλους, για την γρήγορη αντιμετώπιση παιδικών συναισθηματικών εντάσεων και προβληματικών συμπεριφορών.

 • Παιδοψυχολόγους και λογοθεραπευτές, για την εύκολη αποκατάσταση παιδικών διαταραχών και μαθησιακών δυσκολιών.

 • Εναλλακτικούς θεραπευτές που χρησιμοποιούν το EFT σε συνδυασμό και με άλλες εναλλακτικές/συμπληρωματικές μεθόδους και τεχνικές, όπως το ρέικι (reiki), το NLP, την ύπνωση, το βελονισμό, κ.ά.

Τι είναι ο "Ειδικός του EFT" (EFT Practitioner);

Ως "Ειδικό του EFT" (EFT Practitioner) εννοούμε συνήθως κάποιο άτομο που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του EFT για την υποβοήθηση άλλων. Μπορεί δηλαδή να εφαρμόσει τις τεχνικές σε άλλους ώστε αυτοί να έχουν τα οφέλη του EFT.

Επειδή δεν υπάρχει κάποια ρυθμιστική αρχή ή νομοθεσία σχετικά με το EFT σε οποιαδήποτε χώρα παγκοσμίως, και φυσικά και στην Ελλάδα, ο τίτλος του "Ειδικού του EFT" δεν έχει κάποια επίσημη έννοια, δηλαδή ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι "Ειδικός του EFT" ακόμα και αν δεν διαθέτει κάποια εκπαίδευση ή πιστοποίηση στις τεχνικές!

Αυτό έχει ήδη παρατηρηθεί και στην Ελλάδα, όπου κάποιοι φέρουν τον τίτλο αυτό με δική τους πρωτοβουλία, ως ένδειξη ότι εφαρμόζουν το EFT, συχνά χωρίς να έχουν λάβει κάποια εκπαίδευση ή και πιστοποίηση!

Ο τίτλος αυτός από μόνος του δεν προσδιορίζει κάποιο βαθμό γνώσης, ικανότητας εφαρμογής του EFT ή επαγγελματική ιδιότητα του ατόμου που τον φέρει. Εάν όμως συνοδεύεται από κάποια αξιόλογη πιστοποίηση, τότε έχει συγκεκριμένη έννοια (βλ. παρακάτω).

Τι είναι ο "Θεραπευτής EFT";

Ο όρος "Θεραπευτής EFT" είναι μάλλον άκυρος, διότι το EFT από μόνο του δεν είναι αυτοτελής και πλήρης θεραπευτική μέθοδος και για να είναι κάποιος "θεραπευτής" χρειάζεται και άλλες γνώσεις και τεχνικές.

Κάποιοι στην Ελλάδα ίσως χρησιμοποιούν αυτόν τον τίτλο για να κάνουν εμφανές ότι εφαρμόζουν το EFT, ή διότι μεταφράζουν (λανθασμένα) τον τίτλο του "EFT Practitioner" που έχουν αποκτήσει ως "θεραπευτής EFT" (o όρος "θεραπευτής" στην Αγγλική γλώσσα αντιστοιχεί στο "therapist" και έχουν διαφορετική έννοια).

Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι πιστοποιήσεις διεθνώς αναφέρονται σε τίτλους τύπου "practitioner" και όχι "therapist". "Practitioner" είναι ο "ειδικός", ο "εφαρμοστής" (που μπορεί να είναι θεραπευτής, μπορεί και όχι) και "θεραπευτής" είναι αυτός που θεραπεύει (έχοντας και άλλες δεξιότητες, γνώσεις και τεχνικές πέραν του EFT).

Τι σημαίνει πιστοποίηση (certification) στο EFT; Σε τι ωφελεί;

Ως "πιστοποίηση" (certification) στο EFT εννοούμε τη διαδικασία όπου κάποιος εκπαιδεύεται στη χρήση του EFT και υποβάλλεται με επιτυχία σε κάποιας μορφής επίσημη επιβεβαίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων του στην εφαρμογή του EFT, από άλλο πρόσωπο ή οργανισμό.

Σημαντικές προϋποθέσεις για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας είναι:

 • Ιδανικά, εκείνος που παρέχει την πιστοποίηση να έχει πιστοποιηθεί στη γνώση του EFT από τον ίδιο το δημιουργό του τον Γκάρι Κρεγκ (πιστοποίηση EFTCert), αφού αυτό δηλώνει γνώση του EFT όπως το δίδαξε ο δημιουργός του.

 • Ο παρέχων την πιστοποίηση να έχει τη βαθιά γνώση και πρακτική πείρα στην εφαρμογή του EFT που του επιτρέπει να επιβεβαιώνει την ικανότητα αυτή σε άλλους.

 • Η διαδικασία της πιστοποίησης να περιλαμβάνει εξέταση του ατόμου στη θεωρητική γνώση των τεχνικών αλλά και στην πρακτική εφαρμογή τους σε άλλα άτομα.

 • Η όλη διαδικασία να έχει ένα βαθμό δυσκολίας αντίστοιχο των δυσκολιών που θα συναντήσει ο εξεταζόμενος στην πράξη, όταν εφαρμ��σει τις τεχνικές σε πραγματικές συνθήκες.

 • Η διαδικασία να είναι ξεκάθαρη στον εξεταζόμενο, με αυστηρούς όρους και προθεσμίες.

Η πιστοποίηση παρέχει στον επαγγελματία ειδικό-εφαρμοστή του EFT το πλεονέκτημα ότι κάποιος τρίτος επιβεβαιώνει την ικανότητά του να "ασκεί" το EFT και έτσι οι πελάτες του μπορούν να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές του (και πιθανώς να τον προτιμήσουν από κάποιον μη πιστοποιημένο εφαρμοστή).

Έπίσης, η πιστοποίηση προϋποθέτει και μία πολύ καλή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση του εδικού-εφαρμοστή στις τεχνικές αυτές, οπότε ο Ειδικός έχει ουσιαστικό όφελος από το ότι "αναγκάζεται" να ακολουθήσει κάποιες οδηγίες και να μάθει καλά σημαντικά στοιχεία από πολύ έμπειρους γνώστες του EFT. Έτσι, έχει τη σιγουριά ότι πραγματικά γνωρίζει τις τεχνικές σε ένα καλό βαθμό, ώστε να είναι αποτελεσματικός στην εφαρμογή τους σε άλλα άτομα.

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης EFT Practitioner 

Ποιοι παρέχουν πιστοποίηση (certification) στο EFT;

Επειδή ο Γκάρι Κρεγκ, δημιουργός του EFT, έδωσε το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης του πατενταρισμένου όρου "Emotional Freedom Techniques", θεωρητικά το δικαίωμα να πιστοποιεί τη γνώση και ικανότητα στο EFT την έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παγκοσμίως!

Ο Γκάρι δεν έχει δώσει αποκλειστική εξουσιοδότηση πιστοποίησης στο EFT σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, δεν υπάρχει κάποιο σχήμα διαπίστευσης (accreditation) για τα πρόσωπα και τους φορείς που δίνουν πιστοποιήσεις στο EFT, δηλαδή κάποιος τρόπος διασφάλισης ποιότητας ότι όλοι αυτοί έχουν ένα ελάχιστο κοινό παρανομαστή ή κάποια κοινά, υποχρεωτικά πρότυπα λειτουργίας.

Πρακτικά, και μετά από την απόσυρση του Γκάρι Κρεγκ από το EFT (ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια πριν αποσυρθεί έδωσε κάποιες πιστοποιήσεις, τα περίφημα "EFTCert"), έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως κάποιες πιστοποιήσεις που μάλιστα συνοδεύονται από υποχρεωτική εκπαίδευση σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα. Οι πιο γνωστές πιστοποιήσεις (με τα αντίστοιχα πρότυπα εκπαίδευσης) είναι από τον ACEP (όπου συμμετέχει και η κόρη του Γκάρι, η Τίνα Κρεγκ), τον AMT, τον ΑΑΜΕΤ και το EFTUniverse. Οι τρεις πρώτες είναι συλλογικές οργανώσεις επαγγελματιών, ενώ το EFTUniverse είναι ουσιαστικά ο Ντόουσον Τσερτς (Dawson Church), συνεργάτης από παλιά του Γκάρι και εκδότης των βιβλίων του (αλλά χωρίς να είναι διάδοχος του Γκάρι!). Καμία από αυτές τις πιστοποιήσεις (π.χ. του AAMET) δεν είναι πιο "επίσημη" από τις υπόλοιπες και καμία δεν είναι εγκεκριμένη από τον Γκάρι Κρεγκ.

Στην Ελλάδα, η μόνη πιστοποίηση εφαρμοστών του EFT ανεξάρτητα από τους παραπάνω οργανισμούς και πρόσωπα, με διδασκαλία και εξέταση απευθείας και μόνο στην ελληνική γλώσσα, δινόταν και δίνεται από τον Υπάτιο Βαρελά (CHANGE και eft.gr). Ο Υπάτιος Βαρελάς διαθέτει πιστοποίηση γνώσης του EFT από τέσσερις (4) διαφορετικές πηγές: Τον ίδιο τον δημιουργό του EFT Gary Craig (πιστοποίηση EFTCert-Ι), τον AMT (Licensed MET Practitioner) τον AAMET (Certified EFT Level 3 Advanced Practitioner) και την Patricia Carrington (EFT-ADV από την Pace Educational Systems). 

Ποια επαγγελματικά δικαιώματα δίνει η εκπαίδευση ή η πιστοποίηση στο EFT;

Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι κανένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο EFT, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν παρέχει επάρκεια άσκησης επαγγέλματος.  Δεν παρέχει δίπλωμα, βεβαίωση ή πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) για να ασκήσετε στην Ελλάδα κάποιο επάγγελμα (συμβούλου, θεραπευτή κ.λπ.).

Εάν εργάζεστε ήδη ή πρόκειται να εργαστείτε στην Ελλάδα νόμιμα ως επαγγελματίας παροχής σχετικών υπηρεσιών, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην παροχή υπηρεσιών σας και το EFT με δική σας ευθύνη. Η επαγγελματική κατάρτιση στο EFT από οποιονδήποτε φορέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν παρέχει και δεν κατοχυρώνει από μόνη της επαγγελματικά δικαιώματα ή επάρκεια άσκησης επαγγέλματος, ανεξαρτήτως πιστοποίησης ή τίτλου που παρέχεται.

Αυτό το αναφέρουμε για να προσέξετε κατά την επιλογή της επαγγελματικής σας εκπαίδευσης (και πιστοποίησης, αν θέλετε) τυχόν ισχυρισμούς κάποιων ότι σας πιστοποιούν ως "θεραπευτή" ή "σύμβουλο" ή ο,τιδήποτε που μπορεί να σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε σχετικό επάγγελμα στην Ελλάδα, διότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Ίσχύει ότι εάν κατοχυρώσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πτυχίων και συμμετοχής σε επαγγελματικές οργανώσεις στην Ελλάδα) το δικαίωμά σας να ασκήσετε επάγγελμα συμβούλου, θεραπευτή, δασκάλου, κ.λπ., τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το EFT στη δουλειά σας και την πιστοποίηση ως απόδειξη ότι κάποιος βεβαιώνει την ικανότητά σας να το ασκείτε. Αυτό είναι αντίστοιχο με την εκπαίδευση και πιστοποίηση και σε άλλες τεχνικές και μεθόδους παρέμβασης, που χρησιμοποιούνται συμβουλευτικά και θεραπευτικά, όπως π.χ. το NLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός), η Ύπνωση, κ.ά.

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης EFT Practitioner

 

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Επαγγελματικά θέματα του EFT